Notice: Undefined index: user in /home/carmapv/public_html/wp-content/themes/Carmap/success-dealer.php on line 7

Notice: Undefined index: password in /home/carmapv/public_html/wp-content/themes/Carmap/success-dealer.php on line 8

Notice: Undefined index: phone in /home/carmapv/public_html/wp-content/themes/Carmap/success-dealer.php on line 9

Đại lý đã gửi thông tin đăng ký dùng thử thành công

Thông tin đăng ký của Quý đại lý đang đợi phê duyệt.
Sau khi được phê duyệt, hệ thống sẽ gửi thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu về số điện thoại đã đăng ký

Vui lòng chờ