Điều Khoản Sử Dụng

Thỏa thuận cấp phép cho Carmap
Kính gửi quý khách hàng thân mến
Sau đây là thỏa thuận cấp phép ứng dụng Carmap với người dùng

HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM DẪN ĐƯỜNG CARMAP

Thỏa thuận hiện tại là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý được ký kết giữa Bạn (có thể là cá nhân hoặc pháp nhân), sau đây được gọi là “Người dùng” và Công ty cổ phần công nghệ Carmap (sau đây gọi là “CARMAP”) liên quan đến việc sử dụng sản phẩm phần mềm hệ thống bản đồ dẫn đường “Carmap” (sau đây gọi là “Sản phẩm phần mềm”). Sản phẩm Phần mềm bao gồm phần mềm máy tính Chương trình Bản đồ Điều hướng “Carmap” (sau đây gọi là “Hệ thống Điều hướng”), bản đồ kỹ thuật số (sau đây gọi là “Sản phẩm Kỹ thuật số”) và các tài liệu đi kèm ở dạng in hoặc ở dạng điện tử. Có thể mua Sản phẩm Kỹ thuật số: (i) cùng với Hệ thống định vị như một phần không thể tách rời của Sản phẩm phần mềm hoặc (ii) dưới dạng một đơn vị riêng biệt để chạy cùng với Sản phẩm phần mềm đã mua trước đó.
Thỏa thuận hiện tại bao gồm cả việc cập nhật, bổ sung, các thành phần bổ sung và các thành phần của Sản phẩm phần mềm đảm bảo hoạt động của nó. CARMAP là chủ sở hữu tất cả các quyền đối với Sản phẩm Phần mềm với các điều khoản sau: độc quyền có thẩm quyền đối với cơ sở bản đồ và/hoặc các yếu tố của nó được sở hữu riêng bởi chủ sở hữu của chúng phù hợp với các dấu hiệu bảo vệ bản quyền, được đặt trong mỗi bản sao của Sản phẩm Phần mềm. Để biết danh sách đầy đủ những người có quyền, vui lòng tham khảo Điều khoản BẢN QUYỀN.
CARMAP giữ độc quyền phân phối Sản phẩm Phần mềm.
Toàn bộ Sản phẩm Phần mềm và tất cả các thành phần của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu bản đồ, cơ sở dữ liệu, hình ảnh đồ họa, video, bản ghi âm, văn bản và các chương trình bổ sung) là đối tượng của bản quyền và được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam và quốc tế. Cài đặt, sao chép, tải xuống, thực hiện quyền truy cập hoặc nói cách khác là sử dụng Sản phẩm Phần mềm, do đó, Bạn đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận Cấp phép hiện tại. Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này có hiệu lực ngay sau khi Bạn xác nhận sự đồng ý của mình với nó. Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này sẽ có hiệu lực trong toàn bộ thời gian vận hành của Sản phẩm phần mềm. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận hiện tại, không cài đặt và không sử dụng Sản phẩm phần mềm.
THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI
Sản phẩm Phần mềm (bao gồm cả tài liệu in) được chuyển giao cho bạn theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận.

1.ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

 • 1.1. CARMAP cấp cho Bạn một giấy phép không độc quyền đơn giản, tức là chỉ có quyền sử dụng Sản phẩm Phần mềm theo cách thức và các điều khoản được nêu dưới đây (sau đây gọi là “Giấy phép”).
 • 1.2. Tất cả các điều khoản được quy định dưới đây liên quan đến Toàn bộ Sản phẩm Phần mềm cũng như tất cả các thành phần của nó một cách riêng biệt.

2.SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • 2.1. Quyền sở hữu trí tuệ đối với Sản phẩm phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền đối với mọi cơ sở dữ liệu, hình ảnh đồ họa, ảnh chụp, video, bản ghi âm và các chương trình bổ sung cũng như các đối tượng sở hữu trí tuệ khác có trong Sản phẩm phần mềm), tài liệu in ấn đi kèm hoặc ở dạng điện tử và bất kỳ bản sao nào của Sản phẩm Phần mềm đều thuộc sở hữu của CARMAP. Tất cả các quyền tài sản và quyền có thẩm quyền đối với cơ sở dữ liệu và nội dung khác mà Sản phẩm phần mềm cung cấp quyền truy cập đều thuộc sở hữu của chủ sở hữu tài sản và quyền có thẩm quyền đối với các cơ sở dữ liệu và nội dung này, đồng thời được bảo vệ bởi luật pháp và các đạo luật khác hiện có ở Việt Nam, cũng như bởi các hành vi của luật pháp quốc tế, được thực hiện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Thỏa thuận hiện tại không cấp cho Bạn bất kỳ quyền truy cập nào vào nội dung của Sản phẩm Phần mềm.
 • 2.2. Giấy phép không độc quyền đơn giản để sử dụng Sản phẩm Phần mềm cho các mục đích cá nhân phi thương mại được cấp cho Người dùng theo các cách được liệt kê dưới đây, miễn là đáp ứng các điều khoản được nêu bên dưới.
 • 2.3. CARMAP không cấp bất kỳ quyền nào ngoài những quyền được nêu rõ ràng dưới đây.

 

3. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 • 3.1. Sản phẩm Phần mềm có thể được bán dưới dạng một thành phần của máy tính hoặc đi kèm với máy tính và được cài đặt sẵn trên đó. Nếu Người dùng nhận được Sản phẩm Phần mềm dưới dạng một thành phần của máy tính hoặc đi kèm với máy tính, thì Sản phẩm Phần mềm được cấp phép dưới dạng một sản phẩm tích hợp duy nhất đi kèm với máy tính và chỉ có thể được sử dụng với máy tính, gói mà nó cấu thành hoặc trong gói mà nó được giao.
  Người dùng luôn có thể chuyển các quyền được cung cấp cho mình theo Thỏa thuận hiện tại cho người khác, nhưng chỉ trong trường hợp đồng thời bán và chuyển nhượng máy tính không thể hủy bỏ với điều kiện là không còn thành phần hoặc bản sao nào của Sản phẩm Phần mềm với Người dùng và nếu người nhận Phần mềm Sản phẩm cam kết tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận hiện tại.
 • 3.2. Phần mềm Sản phẩm có thể được bán không được cài đặt sẵn trên máy tính và không đi kèm với máy tính. Nếu Người dùng nhận Sản phẩm Phần mềm riêng biệt từ máy tính, Người dùng có quyền chuyển các quyền được cung cấp cho mình theo Thỏa thuận hiện tại, các thành phần và bản sao của Sản phẩm Phần mềm cho người khác với điều kiện là không còn thành phần hoặc bản sao nào của Sản phẩm Phần mềm với Người dùng và nếu người nhận Sản phẩm Phần mềm cam kết tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận hiện tại.
 • 3.3. Phạm vi cấp phép. Thỏa thuận hiện tại cấp cho Người dùng quyền sao chép Sản phẩm Phần mềm dưới dạng mã đối tượng bằng cách ghi nó vào Bộ nhớ Truy cập Ngẫu nhiên của máy tính nhằm mục đích thực hiện trực tiếp các hướng dẫn của Sản phẩm Phần mềm với bộ xử lý trung tâm của máy tính. Người dùng không có quyền sử dụng hoặc lưu trữ Sản phẩm Phần mềm trong nhiều máy tính (dù ở dạng đã cài đặt hay chưa gỡ cài đặt).
 • 3.4. Việc sử dụng Sản phẩm Kỹ thuật số có trong Sản phẩm Phần mềm chỉ được phép khi sử dụng Hệ thống Định vị được cung cấp trong Sản phẩm Phần mềm, và không được phép sử dụng khác. Sản phẩm Kỹ thuật số được mua dưới dạng một đơn vị riêng biệt chỉ có thể chạy trong một Sản phẩm Phần mềm (nghĩa là “được điều chỉnh” cho một khóa Cấp phép Sản phẩm Phần mềm duy nhất).
 • 3.5. Người dùng có quyền đăng ký tư vấn với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của CARMAP để khôi phục bản sao Sản phẩm phần mềm bị mất hoặc bị hỏng. Người dùng theo đây có nghĩa vụ đưa ra bằng chứng về việc sử dụng hợp pháp bản sao của Sản phẩm phần mềm.
 • 3.6. Giao hàng trên hai loại phương tiện dữ liệu. Trong trường hợp Sản phẩm phần mềm được phân phối trên hai hoặc một vài loại phương tiện dữ liệu, Người dùng chỉ có quyền sử dụng một loại phương tiện thuận tiện nhất cho mình. Tất cả phương tiện dữ liệu chứa trong một bản sao của Sản phẩm phần mềm được coi là chứa cùng một bản sao của Sản phẩm phần mềm và Người dùng chỉ có thể sử dụng trên một máy tính.
 • 3.7. Người dùng chỉ có quyền tạo 1 (một) bản sao của Sản phẩm Phần mềm sẽ được sử dụng riêng cho mục đích sao lưu.
 • 3.8. Người dùng có nghĩa vụ không tự mình thực hiện và không cho phép cá nhân hoặc pháp nhân khác thực hiện theo các cách sau:
  – Sử dụng Sản phẩm Phần mềm với mục đích thu lợi nhuận trực tiếp;
  – Thuê, cho thuê hoặc cung cấp việc sử dụng tạm thời Sản phẩm Phần mềm;
  – Sử dụng Sản phẩm Phần mềm để hiển thị các dịch vụ dựa trên mạng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát trên các trang Internet, trên cơ sở thương mại cũng như phi thương mại;
  – Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Sản phẩm Phần mềm của những người không có quyền cá nhân để sử dụng phần mềm nhất định (bao gồm cả những người làm việc trong cùng mạng hoặc hệ thống nhiều người dùng với Bạn), để chuyển nhượng giấy phép của Sản phẩm Phần mềm;
  – Phát hành (xuất bản) bất kỳ đoạn hoặc thành phần nào của Sản phẩm Phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo cơ hội cho các bên thứ ba sao chép;
  – Cố gắng khắc phục các hạn chế kỹ thuật trong Sản phẩm phần mềm để truy cập trực tiếp vào dữ liệu của Sản phẩm Kỹ thuật số, khám phá cấu trúc và định dạng lưu trữ của Sản phẩm Kỹ thuật số, tái cơ cấu lưu trữ Sản phẩm Kỹ thuật số, sửa đổi dữ liệu, đưa vào Sản phẩm Phần mềm, sửa đổi (chuyển đổi) và điều chỉnh Sản phẩm Phần mềm, tháo rời, dịch ngược (chuyển đổi mã đối tượng thành văn bản gốc) chương trình, cơ sở dữ liệu và các thành phần khác của Sản phẩm phần mềm;
  – Thực hiện các thay đổi đối với mã đối tượng của chương trình hoặc cơ sở dữ liệu, ngoại trừ những thay đổi được thực hiện bằng các phương tiện có trong gói Sản phẩm Phần mềm và được mô tả trong các tài liệu đi kèm;
  – Chuyển giao quyền sử dụng Sản phẩm Phần mềm cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp được mô tả trong điều khoản 3.1. và 3.2 của Thỏa thuận này quy định việc tuân thủ các yêu cầu được quy định trong các điều khoản nêu trên;
  – Hành động đối với Sản phẩm phần mềm vi phạm luật pháp và các hành vi khác hiện có ở Việt Nam, cũng như các hành vi của luật pháp quốc tế, được thực hiện trong lĩnh vực bảo vệ pháp lý phần mềm máy tính và cơ sở dữ liệu.
  – Để sử dụng Sản phẩm Kỹ thuật số với bất kỳ chương trình phần mềm nào thay vì với Hệ thống Định vị.
 • 3.9. Trong trường hợp thực hiện bất kỳ hành vi quy định tại cl. 3.8., bởi Người dùng “CARMAP” có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối hiện tại vào bất kỳ lúc nào mà không có bất kỳ thông báo hay cảnh báo nào.
 • 3.10. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm pháp lý và chịu mọi rủi ro khi sử dụng Sản phẩm phần mềm.
 • 3.11. Kích hoạt Khóa cấp phép sản phẩm phần mềm là một cơ chế hợp pháp xác nhận việc Người dùng sử dụng hợp lý Sản phẩm phần mềm.
 • 3.12. Không được phép hủy kích hoạt Khóa cấp phép đối với bản sao của Sản phẩm phần mềm quá 1 lần (vì bất kỳ lý do gì). Không có việc hủy kích hoạt Khóa cấp phép đối với bản sao của Sản phẩm kỹ thuật số được mua dưới dạng một đơn vị riêng biệt. Việc kích hoạt lại Khóa cấp phép chỉ được phép trên thiết bị có cùng kiểu máy với cùng hệ điều hành chính thức. Để biết thêm thông tin về việc hủy kích hoạt/kích hoạt lại Khóa cấp phép, hãy xem trên trang web chính thức của “CARMAP” tại http://carmap.vn
 • 3.13. XIN LƯU Ý rằng công ty “CARMAP” chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho phiên bản chính thức của Sản phẩm Phần mềm và các Bản cập nhật do “CARMAP” phát hành.

Việc sử dụng các phiên bản của Hệ thống Định vị, Sản phẩm Kỹ thuật số và các Bản cập nhật của nó do các cộng đồng và/hoặc cá nhân khác nhau phát triển/sửa đổi có thể khiến Sản phẩm Phần mềm không hoạt động được toàn bộ hoặc các thành phần của nó một cách riêng biệt, cũng như gây ra hư hỏng cho Thiết bị, cần phải sửa chữa. Người dùng tự chịu rủi ro và trách nhiệm khi sử dụng những phát triển đó.

4. CẬP NHẬT

 • 4.1. Để sử dụng phần mềm mà theo CARMAP thuộc danh mục cập nhật, người dùng phải có giấy phép cho Sản phẩm phần mềm nằm trong đề nghị cập nhật của CARMAP. Bản cập nhật thay thế toàn bộ hoặc một phần hoặc mở rộng Sản phẩm phần mềm là bằng chứng về quyền nhận Bản cập nhật của bạn. Khi cài đặt Bản cập nhật trên máy tính, bạn chỉ có quyền sử dụng Bản cập nhật tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận hiện tại hoặc tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận cấp phép đi kèm với Bản cập nhật.
 • 4.2. Sau khi cài đặt bản cập nhật, bạn không thể sử dụng phiên bản đầu tiên của Sản phẩm phần mềm mà từ đó bản cập nhật được triển khai, ngoại trừ các trường hợp khi nó là một phần của bản cập nhật phần mềm.
 • 4.3. CARMAP cũng như các nhà cung cấp và đối tác của mình không chịu bất kỳ trách nhiệm rõ ràng hay ngụ ý nào đối với việc tạo hoặc phân phối Bản cập nhật của Sản phẩm Phần mềm hoặc bất kỳ thành phần nào của nó bao gồm Sản phẩm Kỹ thuật số.
 • 4.4. CARMAP bảo lưu quyền công bố các bản cập nhật của Sản phẩm Phần mềm, các thành phần của nó, trên cơ sở tính phí cũng như không tính phí.

 

5. PHẦN MỀM “KHÔNG ĐỂ BÁN LẠI”

 • 5.1. Nếu Sản phẩm phần mềm có dòng chữ “Không phải để bán lại”, bất kể các điều khoản và điều kiện khác của Thỏa thuận hiện tại, Giấy phép hiện tại chỉ cho phép sử dụng Sản phẩm phần mềm đó cho mục đích trình diễn, kiểm tra và đánh giá Sản phẩm phần mềm ; bất kỳ việc bán hoặc chuyển giao khó khăn nào đối với Sản phẩm Phần mềm đều bị cấm theo đây.

6. ĐỒNG Ý SỬ DỤNG DỮ LIỆU

 • 6.1. Bằng cách kích hoạt Sản phẩm Phần mềm, Người dùng đồng ý rằng CARMAP có thể thu thập và sử dụng bất kỳ thông tin kỹ thuật nào được thu thập như một phần của các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp cho Người dùng, liên quan đến Sản phẩm Phần mềm. CARMAP có thể sử dụng thông tin này để cải thiện sản phẩm của mình, trong tiếp thị và các mục đích quảng cáo khác. CARMAP sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người dùng.

7. HỦY HỢP ĐỒNG GIẤY PHÉP

 • 7.1. Không phương hại đến bất kỳ quyền nào của mình, CARMAP có thể chấm dứt Thỏa thuận hiện tại trong trường hợp không thực hiện các điều khoản và điều kiện của nó.
 • 7.2. Nếu Thỏa thuận bị hủy bỏ, Bạn có nghĩa vụ hủy bỏ tất cả các bản sao của Sản phẩm Phần mềm mà Bạn có (bao gồm mọi thành phần của Sản phẩm Phần mềm trên mọi phương tiện, bản cập nhật, Thỏa thuận này và các tài liệu đi kèm khác).

8. TRÁCH NHIỆM

 • 8.1. Việc sử dụng, phân phối và sao chép Sản phẩm Phần mềm và bất kỳ yếu tố nào của nó vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận hiện tại và vi phạm bất kỳ quyền độc quyền nào của chủ sở hữu quyền đều bị pháp luật truy tố.
 • 8.1.1. Luật áp dụng cho Thỏa thuận này sẽ là luật của Việt Nam.
 • 8.2. Nếu Người dùng vi phạm Thỏa thuận hiện tại, Người dùng sẽ mất quyền sử dụng Sản phẩm Phần mềm cũng như bảo hành có giới hạn được nêu trong Điều 9 bên dưới.

9. BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN

 • 9.1. CARMAP đảm bảo khả năng hoạt động của các chương trình có trong Sản phẩm phần mềm theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu được cung cấp cùng với Sản phẩm phần mềm.
 • 9.2. Phần còn lại, Sản phẩm Phần mềm được phân phối “nguyên trạng”. CARMAP không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc Sản phẩm Phần mềm không đáp ứng mong đợi và quan điểm của Người dùng, không đáp ứng các tiêu chuẩn và/hoặc tương tự, không được mô tả trong thông số kỹ thuật và tài liệu đi kèm, không có lỗi, cũng như trực tiếp hoặc gián tiếp. hậu quả của việc sử dụng Sản phẩm phần mềm, bao gồm cả những hậu quả xảy ra do lỗi hoặc in sai có thể xảy ra trong gói Sản phẩm phần mềm.
 • 9.2.1. VUI LÒNG LƯU Ý, thời gian hoạt động của Sản phẩm Kỹ thuật số (như một phần của Sản phẩm Phần mềm) có thể bị giới hạn. Thông tin về Sản phẩm Kỹ thuật số với tư cách là một phần của Sản phẩm Phần mềm cũng như thời gian hoạt động của Sản phẩm sẽ có sẵn cho Bạn ngay sau khi kích hoạt Sản phẩm Phần mềm.
 • 9.2.2. CARMAP đảm bảo hoạt động của Sản phẩm Phần mềm phù hợp với mô tả được nêu trong Hướng dẫn người dùng và Thỏa thuận hiện tại.
 • 9.2.3. CARMAP không đảm bảo chức năng của Sản phẩm Phần mềm vi phạm các điều kiện được mô tả trong Hướng dẫn Người dùng, cũng như trong trường hợp vi phạm các điều khoản của thỏa thuận Cấp phép này.
 • 9.3. CARMAP không đảm bảo hoạt động chung của Sản phẩm phần mềm với phần mềm và phần cứng của tổ chức và cá nhân thứ ba, cũng như thiết bị của Người dùng cá nhân, trong trường hợp Người dùng mua sản phẩm tích hợp với phần mềm máy tính, đặc biệt là với phần cứng được sản xuất sau này hơn phiên bản của Sản phẩm phần mềm được cung cấp. Người dùng đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này và thừa nhận rằng trong trường hợp cài đặt phần cứng/phiên bản cài đặt thiết bị của sản phẩm Phần mềm không tương thích, Người dùng sẽ không khiếu nại “CARMAP”.
 • 9.4. Thông tin dữ liệu của CARMAP chỉ mang tính chất tham khảo, không đảm bảo chính xác tuyệt đối so với ở ngoài thực tế. CARMAP không chịu trách nhiệm đối với tất cả những hậu quả của người dùng gây ra do sử dụng, tham khảo Thông tin dữ liệu của Sản phẩm Phầm mềm.

10. ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM PHẦN MỀM

 • 10.1. Bằng cách chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận hiện tại và kích hoạt Khóa cấp phép của Sản phẩm phần mềm, Bạn cũng đồng ý với “Điều khoản hoàn tiền của Sản phẩm phần mềm đã mua”. Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập trang web chính thức của CARMAP tại http://Carmap.vn.
Vui lòng chờ